Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sojuzstudio Mika Kilpi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin päivitys 28.12.2019

Rekisterinpitäjä

Sojuzstudio Mika Kilpi
Yhdystie 3
32210 Loimaa

puh 045 2688790

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Kilpi
Yhdystie 3
32210 Loimaa

puh 045 2688790

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, kun asiakas tilaa yrityksen palveluja mm.
sähköpostilla, puhelimitse tai muuta kautta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi ja laskutuksen ja kirjanpidon hoitaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin, koskien yrityksen omissa
järjestelmissään hallinnoimia tietoja. Facebookin kautta henkilötietojaan antaneiden osalta
noudatetaan Facebookin tietosuojakäytäntöjä. .

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet,
verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin
palveluihin liittyvät tiedot. Ensisijaisesti tietoja säilytetään kirjanpitolain määrittelemä aika.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Facebook mainosjärjestelmän kautta tietoja voidaan siirtää Facebookin omien yksityisyys
käytäntöjen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntoisesti kuukauden kuluessa.)

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).